ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΕ»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «UNLIMITED CREATIVE SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, με αριθμό ΓΕΜΗ 007836001000 και ΑΦΜ 998766272 (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός κοινού για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΕ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο όνομα και για λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας («ΤΕΕ») με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την λειτουργία του ΤΕΕ, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα παραμείνουν αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον ιστότοπο/microsite https://apopsisb.gr/tee/oroi (εφεξής o «Ιστότοπος»). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών και παραλαβής των δώρων τους..

Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην προκείμενη προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε κατοχυρωμένη διεύθυνση email αντιστοιχεί σε μία μόνο συμμετοχή.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού.

Ο Διοργανωτής υποχρεούται να αποκλείσει νικητή και να προχωρήσει σε επιλαχόντα ή, ακολούθως, δύναται να προχωρήσει σε νέα κλήρωση, αν ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση έχει ή αποκτήσει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους των εξής ανώτερων και ανώτατων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ: Πρόεδρος ΤΕΕ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ, μέλος Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ ή αν είναι διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Τμηματάρχης) των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Ο Διοργανωτής αποκλείει το νικητή και προχωρά σε επιλαχόντα ή, ακολούθως, δύναται να προχωρήσει σε νέα κλήρωση, αν ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση έχει ή αποκτήσει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους των εξής ανώτερων και ανώτατων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ: Πρόεδρος ΤΕΕ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ, μέλος Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ ή αν είναι διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Τμηματάρχης) των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 3/4/2024 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») (και ώρα Ελλάδας 09:00), έως και τις 3/8/2024 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει για μικρό διάστημα και πάντως όχι πέραν της 31/10/2024 τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων, σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων ή λόγω ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση που παραταθεί η διάρκεια των εκδηλώσεων εορτασμού από το ΤΕΕ και ζητηθεί εγγράφως από αυτό.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

(α)    Να απαντήσουν στις ερωτήσεις (quiz) που θα βρίσκονται στα tablets των συνεργατών του Διοργανωτή

(β)    Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail ή αριθμός κινητού τηλεφώνου)

(γ)    Να αποδεχτούν κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό τους όρους του παρόντος και ειδικότερα τον όρο 11 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Κάθε διεύθυνση email αντιστοιχεί μόνο σε μία (1) συμμετοχή και επομένως κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει μόνο μία (1) φορά στον Διαγωνισμό.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά το δώρο του Διαγωνισμού  ακόμα και αν η συμμετοχή πραγματοποιηθεί με διαφορετικές διευθύνσεις email από τις οποίες, όμως, προκύπτει  κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων ότι ο παραλήπτης είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τους όρους του οποίου ο συμμετέχων έχει αναγνώσει κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του σε αυτόν. Ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι: κατά τον σχολιασμό οποιασδήποτε τυχόν δημόσιας ανάρτησης, η οποία αφορά τον Διαγωνισμό, δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των δικαιωμάτων στην προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο, ούτε προσβάλει εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων κάνει αναφορά σε τρίτα πρόσωπα κατά τρόπο προσβλητικό των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων τους, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε βαρύνεται σε καμία περίπτωση για προσβολή της προσωπικότητας ή παραβίαση των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα. Την πλήρη ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

6. Δώρα

Από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δεκατρείς (13) νικητές και δεκατρείς [13] επιλαχόντες, εκ των οποίων οι νικητές θα παραλάβουν έκαστος ένα από τα κάτωθι δώρα (τα «Δώρα»):

  • Ένα (1) ηλεκτρικό ποδήλατο Elektronio Pla-e.
  • Ένα (1) ποδήλατο IDEAL HILLMASTER E609 GTS 29″.
  • Ένα (1) ποδήλατο Orient MY BIK-e 2.0 700C.
  • Ένα (1) κινητό τηλέφωνο Apple iPhone 15 Plus 5G (6GB/512GB).
  • Ένα (1) κινητό τηλέφωνο Samsung Galaxy S24.
  • Δύο (2) συναρμολογούμενους τρισδιάστατους εκτυπωτές Creality 3D Ender-5 S1.
  • Δύο (2) λάπτοπ Dell Inspiron 3520 15.6″ FHD.
  • Δύο (2) Apple iPad 2022 10.9”.
  • Δύο (2) Samsung Galaxy Tab A9+ 11″.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα Δώρα δεν είναι διαθέσιμο κατά τον χρόνο ανάδειξης των νικητών, ο Διοργανωτής δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να το αντικαταστήσει με άλλο δώρο αντίστοιχης χρηματικής αξίας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Παρέχονται δε ως αδιαίρετο σύνολο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η μερική μόνο παράδοσή τους, ή/και η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Την 30/08/2024, θα λάβει χώρα ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Διοργανωτή και έναν του ΤΕΕ ηλεκτρονική κλήρωση στην έδρα του Διοργανωτή – Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα – για την ανάδειξη των συνολικά δεκατριών (13) νικητών και των δεκατριών (13) επιλαχόντων νικητών (ένας νικητής και ένας επιλαχόντας για κάθε δώρο), με χρήση του προγράμματος random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο, όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α)    τηρεί τους περιγραφόμενους στα άρθρα 3 και 4 όρους και προϋποθέσεις, και έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5,

(β)    δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ)    έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στον Ιστότοπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη αυτού, όπως ορίζεται ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Η ενημέρωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί από τον Διοργανωτή είτε κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης, είτε με αποστολή σχετικού e-mail στην διεύθυνση που παρείχαν κατά την εγγραφή τους στον Διαγωνισμό. Οι νικητές υποχρεούνται όπως απαντήσουν και αποδεχθούν το δώρο τους εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει με προσωπικό μήνυμα από κάθε νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την τυχόν αποστολή του Δώρου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Ιστότοπο δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διοργανώσει εκ νέου κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών. Σε περίπτωση που από τη διαδικασία απομείνουν αδιάθετα δώρα αυτά θα παραδοθούν στο ΤΕΕ.

Όλοι οι νικητές θα υπογράφουν σε ειδικό έντυπο ότι παρέλαβαν το Δώρο τους. Κατά την παραλαβή των Δώρων, οι νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε νικητή να παραλάβει το Δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το Δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του ΤΕΕ και του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτούς.

9. Ευθύνη 

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Ιστοτόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

10. Δημοσιότητα 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο.

11. Προσωπικά Δεδομένα 

Στο πλαίσιο διενέργειας τους Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας την επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό καθώς και η επικοινωνία του με τους νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το Δώρο τους. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει με το παρόν τους συμμετέχοντες ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες παρέχουν στον Διοργανωτή έως το στάδιο της ανακήρυξης των νικητών μόνο το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ή εναλλακτικά τον αριθμό κινητού τους τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής, θα προβεί σε επεξεργασία αυτών προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της κλήρωσης.

Στη συνέχεια, ο Διοργανωτής θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών/επιλαχόντων που συνίστανται στα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Η επικοινωνία θα γίνεται είτε από τον Διοργανωτή είτε από το ΤΕΕ, στην οποία ο Διοργανωτής θα διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των νικητών. Το ΤΕΕ τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι του Διοργανωτή ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Διοργανωτή για την προσήκουσα τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από τον Διοργανωτή είναι η εκτέλεση σύμβασης δωρεάς, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β), όπως αυτή συγκεκριμενοποιείται από τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν έναντι του Διοργανωτή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού, φορητότητας και αντίταξης στην επεξεργασία. Σε περίπτωση δε που δεν παραμένουν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του Διοργανωτή, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα, η οποία διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο της Αρχής. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας του Διοργανωτή στο hello@unlimitedcreativity.gr. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού πλαισίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Ιστοτόπου, με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του Διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του Διαγωνισμού.

13. Περιεχόμενο

Οι συμμετέχοντες  που επισκέπτονται τον Ιστότοπο και χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Ιστοτόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Ιστότοπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

14. Τεχνικά Μέσα

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Το ΤΕΕ και ο Διοργανωτής δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

15. Ευθύνη

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Ιστοτόπου παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Ιστοτόπου, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Τόσο το ΤΕΕ καθώς και ο Διοργανωτής δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

16.  Δημοσίευση Στοιχείων

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν Δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του Δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

18. Αποδοχή των Όρων 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Ιστοτόπου και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι ΤΕΕ και του Διοργανωτή.